Gråtanberget

Reservatet består av två åtskilda delområden, Gråtanberget och Gråtansjö. Båda ligger inom gränsen för fjällnära skog och odlingsgränsen går i mellan dem.

En stor del av båda områdena har karaktären av brandrefugial granurskog.

Västra delen

Det västra området, Gråtanberget, består egentligen av två berg, Storberget (782 meter över havet) och Hidberget (737 meter över havet). På dessa berg växer björkskog med inslag av enstaka grankloner. I sänkan mellan bergen finns en högvuxen urskogsartad granskog.

Östra delen

Det östra området, Gråtansjö, utgörs av en mosaik av moränhöjder med mellanliggande kärr, mossar och tjärnar. Moränhöjderna har bränts på flera ställen. I sydöst ligger Gråtansjön. Granbäcken rinner genom delområdet och i den finns en gammal flottningsdamm. Mellan delområdena ligger bosättningen Granbäcken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gråtanberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar,
  mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och
  matsvampplockning,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid
  på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 2004, 2017

Storlek: 2 538 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000