Siksjö

Siksjö består av en svag sydsluttning klädd med gammal granskog som är cirka 200–250 år.

Granarna är rikt draperade med hänglavar och flera granar har dessutom brandljud, troligtvis uppkomna efter en lättare betesbränna omkring 1900.

Skogshistoriskt intressant område

Reservatet består nästan uteslutande av granskog, endast i de nedre delarna finns det tallar och björkar. Enstaka mossbelupna granstubbar vittnar om tidigare besök med såg. Området bedöms ha ett stort skogshistoriskt och skogs-vetenskapligt värde med tanke på att det är en betesbränd granskog.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Siksjö. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta plakat, affisch, tavla eller göra inskrift.
  • Tälta mer än två dygn på samma ställe.
  • Elda annat än på anvisad plats och med medhavd ved.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 13,4 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000