Bredselet

I fem kilometer längs Öreälven ligger ett landskap med terrasser av sandsediment. Landskapet är format av inlandsisen. I södra delen av reservatet finns en ås med getryggsform.

Närmast älven frodas växterna och där står grova och mycket gamla aspar. På asparna finns ovanliga arter som småflikig brosklav och dvärghättemossa. Många träd har skador efter vinterns is på älven. Och i en del av träden sitter rostiga beslag som minnen från den intensiva timmerflottning som pågick på Öreälven fram till 1977.

Bredselets karaktär med gamla tallskogar på sedimentmark och soliga miljöer gynnar många växter och djur. Här trivs ovanliga och märkliga arter som blanksvart spiklav och kolflarnlav.

På hösten kan du hitta mycket svamp i skogarna, bland annat goliatmusseron, karl-johan och sandsopp.

Vatten vid skog.

I områden där naturvärden bevarats har också ofta kulturvärden bevarats. Inom Bredselets naturreservat finns lämningar efter stenåldersbostäder med bland annat fynd av kvartsavslag, flintarester, härdar och en stenklubba.

Öretorp, som ägs av Sveaskog, är ett välbevarat torp. Raningsmarkerna användes förr för slåtter och bete. Delar av skogen användes till skogsbete.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bredselet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på de skogsvägar som finns inom området, samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknande.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 299 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 27 kilometer söder om Lycksele utmed Öreälven.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss