Bredselet

I fem kilometer längs Öreälven ligger ett landskap med terrasser av sandsediment. Landskapet är format av inlandsisen. I södra delen av reservatet finns en ås med getryggsform.

Närmast älven frodas växterna och där står grova och mycket gamla aspar. På asparna finns ovanliga arter som småflikig brosklav och dvärghättemossa. Många träd har skador efter vinterns is på älven. Och i en del av träden sitter rostiga beslag som minnen från den intensiva timmerflottning som pågick på Öreälven fram till 1977.

I områden där naturvärden bevarats har också ofta kulturvärden bevarats. Inom Bredselets naturreservat finns lämningar efter stenåldersbostäder med bland annat fynd av kvartsavslag, flintarester, härdar och en stenklubba.

Öretorpet, som ägs av Sveaskog, är ett välbevarat torp. Raningsmarkerna användes förr för slåtter och bete. Delar av skogen användes till skogsbete.

Bredselets karaktär med gamla tallskogar på sedimentmark och soliga miljöer gynnar många växter och djur. Här trivs ovanliga och märkliga arter som blanksvart spiklav, kolflarnlav och parasitspiken.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bredselet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på de skogsvägar som finns inom området, samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknande.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008
Storlek: 299 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat