Näsuddsberget

I Näsuddsbergets naturreservat ser skogen ut som den gjorde förr. Här trivs tjäder, järpe och spillkråka. Här växer träden sig gamla och ståtliga och blir så småningom hem för gammelskogens tickor; ostticka, harticka och kötticka.

I Näsuddsbergets blåbärsskog döljer sig spännande historier. De äldsta träden är nästan 300 år och har varit med om skogsbränder. Här och var finns fortfarande förkolnande trädrester. En trädjätte som ligger på marken kan uppfattas som ett dött ting, men under barken myllrar insekter och svampar. Det kan ta flera hundra år innan trädstammen med hjälp av otaliga små organismer brutits ned och blivit jord på nytt.

På fallna tallar är det inte ovanligt att hitta en långhorningslarv, som äter av trädet.

Fåglar och växter

Skogens gammelskogskaraktär gör området gynnsamt för orre, tjäder, järpe, tretåig hackspett, spillkråka och pärluggla. I sluttningen påträffas också näringsrika dråg och källsprång, där det växer fjällskära, korallrot, ekbräken, slidstarr, gyllenmossa, källmossa samt brunmossor. Lämna växterna orörda men plocka gärna svamp och bär i reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Näsuddsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon annat än på den skogsbilväg som leder genom reservatet, undantag medges för älgdragare som behöbs för uttransport av fälld älg vid älgjakt.
 • Elda.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra okopplad hund samt andra okopplade husdjur. Undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Vidröra de tre mätstationernas instrument.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2001, 2002
Storlek: 96 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Mätstationer i reservatet

I naturreservatet finns tre stycken seismologiska mätstationer, som drivs av FOI. Mätresultaten används för att lokalisera bland annat kärnvapenprov, explosioner och jordbävningar. Dessa bör inte vidröras då det är mycket känsliga.