Södra Brånet

Södra Brånet ligger tätortsnära, bara 700 meter sydöst om Vindelns samhälle.

Naturreservatet är ett bra rekreationsområde då det ligger så pass nära bebyggelse. Det finns flera stigar som korsar reservatet. En stig går från nordväst till sydöst och en gammal körväg, som också används som skoterled, löper genom reservatet från norr till söder.

Grova aspar.

Skogen i Södra Brånet består av granskog med hög produktivitet och gott om grova lövträd i form av asp och björk. Det finns särskilt gott om grova aspar. På marken finns ofta låg- och högörter och på granarna växter hänglavar.

Den närmsta bilvägen är riksväg 363 mot Vindeln som ligger cirka 80 meter söder om reservatets gräns.

Södra Brånet i snöskrud.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Södra Brånets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 18 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat