Skarvsjömyrarna

Skarvsjömyrarna är ett av länets mest värdefulla myrområden.

Reservatet är ett mycket stort och mångformigt vildmarksområde med i det närmaste opåverkade myrar, stora arealer med naturskogar samt opåverkade vattendrag och sjöar.

Rikt fågelliv

Området har ett mycket rikt fågelliv med goda förekomster av i stort sett samtliga våtmarksarter knutna till blöta myrmarker och goda stammar av de flesta arter knutna till taigans ekosystem. Den centralt belägna Mejvansjön är en fin fågelsjö med gott om rastande sjöfåglar under framförallt tidig vår.

Tillgänglighet till området

Hela reservatet utgörs av väglöst land och stora delar av området är svårtillgängliga under barmarkssäsongen på grund av de blöta myrarna och vattendragen. Under vattendragens högvattenflöden i maj och början av juni kan annars svåråtkomliga delar nås vattenvägen via kanot.

Under vinterhalvåret är området relativt lättillgängligt för skid- och skoteråkare via de stora öppna myrarna och tack vare att det finns allmänna och farbara vägar norr, väster och söder om reservatet. Två markerade skoterleder löper genom reservatet: leden mellan Skarvsjöby och Pauträsk samt leden mellan Skarvsjöby och Fianberg.

I reservatets norra del finns en spångad stig som löper från Långnäsvägen ner till Mejvansjöns norra strand. För den fågelintresserade rekommenderas besök i reservatet under nätter och tidiga mornar i juni månad. Då pågår vadarfåglarnas spel som mest intensivt och du kan uppleva surrande myrsnäppr, rytmiskt malande svartsnäppr, intensivt drillande småspovar och dvärgbeckasinens säregna flyktspel vars läte påminner om ljudet från en häst som galopperar över en träbro.

Spångad stig som löper från Långnäsvägen ner till Mejvansjöns norra strand.

Historiska renbetes- och slåttermarker

Reservatsområdet har under mycket lång tid nyttjats som renbetesmark. Stora delar av de starrklädda myrmarkerna och raningsmarkerna längs sjöstränder och vattendrag i reservatet har även historiskt nyttjats för myrslåtter. Resterna av en gammal kyrkstig, som löpt mellan Pauträskviken och till Pauträsk by, finns också inom reservatet. Stigen löper längs krönet på flera av moränåsarna söder om Skarvmyran och öster om Kalvbäcken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skarvsjömyrarnas naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande, undantag medges för att ta brännved från kvistar och klenare träd till kaffebrasa/lägereld i samband med vistelse i reservatet,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära fågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka), undantag medges för utmarkering av befintliga skoterleder.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 6168 hektar

Kommun: Storuman och Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat