Granliden

Gran- och tallskog.

Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ekosystem med urskogsartad skog. Sådana skogar var för bara något århundrade sedan vanliga. Reservatet består av två del-områden, det norra och det södra.

I söder dominerar en gles granskog med en del äldre grova tallar av vilka flera har 0,5-1m långa bleckor ganska långt ned på rotstocken (troligen barktäkter). Det förekommer även en del yngre tall. Lövträd saknas mer eller mindre helt. En lavbehängd sälg samt enstaka äldre björkar finns mot reservatskanterna. Gammalt hässjevirke, sannolikt från kolonatepoken (1920–1950), finns kvar på en långsmal myr söder om reservatet.

Södra delområdet

Granen dominerar stort med träd i olika åldrar men det finns ungefär en till två tiondelar tall som ser mer vital ut än vad majoriteten av granarna gör. Många av de gamla storgranarna har grenar ner till marken (ibland rotslående) och antyder att det var länge sedan det senast brann. Dock har kol i markhorisonten påträffats på flera ställen samt även brandljud på några tallar i en myrkant. Myrarna som upptar ungefär halva reservatet är dikade. Idag är de sistnämnda stadda i igenväxning med tall och björk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Granliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 66 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 14 kilometer söder om Slagnäs och 23 kilometer norr om Gargnäs.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss