Dainan

Dainanäs är statligt byggnadsminne och ligger i en vacker kulturmiljö.

Dainans naturreservat är ett stort område som består av gamla grannaturskogar, barrskogar som påverkats av brand och en mosaik av skogs- och myrlandskap.

Bitvis är skogen urskogsartad vilket betyder att det saknas spår av mänsklig påverkan. Här finns gott om gamla granar och tallar, döda träd och många sällsynta arter.

Byggnadsminnet Dainanäs

Dainans främsta besöksmål är byggnadsminnet Dainanäs. De knuttimrade stugorna med kringbyggnader ligger mycket vackert omgivna av gamla slåtterängar i väglöst land. Byggnaderna, alla med höga kulturhistoriska värden, och markområdet kring Dainanäs är en så kallad fjällägenhet.

Från vändplanen i områdets sydvästra hörn planerar Länsstyrelsen att anlägga en stig runt sjön Stor-Dainan och upp till Dainanäs för att underlätta för besökare att ta sig dit.

Gammal skog i Dainans naturreservat.

Övernatta eller rasta i Lakansjökojan

I samband med att området blev naturreservat har Länsstyrelsen öppnat Lakansjökojan för besökare. Kojan ligger vid Lakansjöbäcken och här finns två rum med separata ingångar.

Det finns ingen vandringsled till stugan, men vintertid går en skoterled förbi.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Dainan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller
  på is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 2 291 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat