Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Järvtjärn

Skogen i området domineras av en genom brand naturligt föryngrad äldre barrblandskog, naturskönt belägen runt den lilla sjön Järvtjärn.

Marken i området är av en frisk ristyp, varav delar av reservatet i nordöst har ett större inslag av gräs och lägre örtvegetation. De äldre tallarna i området uppskattas vara cirka 350–400 år gamla och ett flertal har två till fyra invallade brandljud. Även ett flertal 150–200 åriga granar bär spår ifrån en tidigare brand.

Sjö och skog.

I Järvtjärn kan du hitta många gamla träd med spår av bränder.

Starr och fräken

Söder om tjärnen och längs reservatets västra sida domineras området av en intermediär till fattig tallbevuxen myr och skogen är här bitvis kraftigt påverkad av skogsbruk. Vid inloppet till sjön i norr finns ett smalt intermediärt kärrstråk med dominans av starr och fräken.

Signalarter

Inom området hittas ett flertal signalarter och rödlistade arter som är beroende av ostörda skogsekosystem, till exempel gränsticka, ullticka, dvärgbägarlav, tallticka, skinnlav, lunglav, doftticka, bronshjon, vågbandad timmerbock och tretåig hackspett. Den överlag stora mängden av äldre glasbjörk, men även asp, är av ett stort värde för området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Järvtjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 13,6 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer sydväst om Granö.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss