Järvtjärn

Skogen i området domineras av en genom brand naturligt föryngrad äldre barrblandskog, naturskönt belägen runt den lilla sjön Järvtjärn.

Marken i området är av en frisk ristyp, varav delar av reservatet i nordöst har ett större inslag av gräs och lägre örtvegetation. De äldre tallarna i området uppskattas vara cirka 350–400 år gamla och ett flertal har två till fyra invallade brandljud. Även ett flertal 150–200 åriga granar bär spår ifrån en tidigare brand.

I Järvtjärn kan du hitta många gamla träd med spår av bränder.

Starr och fräken

Söder om tjärnen och längs reservatets västra sida domineras området av en intermediär till fattig tallbevuxen myr och skogen är här bitvis kraftigt påverkad av skogsbruk. Vid inloppet till sjön i norr finns ett smalt intermediärt kärrstråk med dominans av starr och fräken.

Signalarter

Inom området hittas ett flertal signalarter och rödlistade arter som är beroende av ostörda skogsekosystem, till exempel gränsticka, ullticka, dvärgbägarlav, tallticka, skinnlav, lunglav, doftticka, bronshjon, vågbandad timmerbock och tretåig hackspett. Den överlag stora mängden av äldre glasbjörk, men även asp, är av ett stort värde för området.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Järvtjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 13,6 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000