Sjulsberget

Sjulsberget är till stor del klätt med urskogsartad, lågproduktiv granskog med inslag av björk.

I svackorna och i mindre delar av sluttningarna är skogen däremot något grövre och mer högväxt. Skogen innehåller gammelskogsstrukturer som lågor, torrträd och högstubbar. I området finns även en del sumpskog.

Myr med högt skyddsvärde

I den sydöstra delen av området är inslaget av våtmark stort. Myrarna utgörs i huvudsak av öppna strängmyrar och strängkärr. De är helt opåverkade av ingrepp. Sjulsbergets orörda karaktär, med för regionen mycket representativa skogs- och myrtyper, ger området högt skyddsvärde.

på Sjulsberget finns chansen att hitta hjortron.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sjulsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och okullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svamoar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 2004
Storlek: 737 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000