Sjulsberget

Sjulsberget är till stor del klätt med urskogsartad, lågproduktiv granskog med inslag av björk.

I svackorna och i mindre delar av sluttningarna är skogen däremot något grövre och mer högväxt. Skogen innehåller gammelskogsstrukturer som lågor, torrträd och högstubbar. I området finns även en del sumpskog.

Myr med högt skyddsvärde

I den sydöstra delen av området är inslaget av våtmark stort. Myrarna utgörs i huvudsak av öppna strängmyrar och strängkärr. De är helt opåverkade av ingrepp. Sjulsbergets orörda karaktär, med för regionen mycket representativa skogs- och myrtyper, ger området högt skyddsvärde.

Orangea bär som växer på marken.

På Sjulsberget finns chansen att hitta hjortron.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sjulsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och okullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svamoar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1998, 2004

Storlek: 737 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer nordnordost om Storseleby, öster om fjällranden.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss