Ängsbacka

Ängsbacka är en del av ett större område med flera skyddade områden. Många fågelarter trivs i dessa stora arealer med produktiva lövskogar.

Ängsbacka är ett i raden av naturreservat för skydd och skötsel av Banverkets kompensationsåtgärder. Reservatet syftar till att långsiktigt säkerställa viktiga strukturer som normalt finns i skogar på landhöjningskust och detta genom aktiv skötsel. Med viktiga strukturer menas gamla och döende träd, död ved, lövskogar, och en variation i skogarnas luckighet och ålder.

Reservatet är lövskogsdominerat.

Detta är ett av fem kompensations-reservat i regionen, efter det att järnvägen Botniabanan byggts genom Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter. Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven är förvaltare av reservatet undantaget myndighetstillsynen som utförs av Länsstyrelsen. 

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

Området är ett av flera kompensationsområden för dragningen av Bottniabanans järnväg. Ett kompensationsområde är ett område som avsatts för att kompensera en skada på naturmiljöer eller arter. Med kompensation menas att man tillför nya värden, i samma omfattning som förstörts. På detta sätt säkerställer man att befintliga naturvärden inte går förlorade.

Kompensationsområdena förvaltas av Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven. Uppdraget är att ansvara långsiktigt, minst 100 år, för att naturvårdsförvalta kompensationsåtgärderna. Trafikverket utför själva kompensationsåtgärderna.

Stiftelsens uppdrag och arbete

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ängsbacka. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande eller födosökande fåglar.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund.
  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på befintlig skoterled.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007, 2008
Storlek: 90 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat