Ängsbacka

Många fågelarter trivs i Ängsbackas lövskogar.

Ängsbacka skyddades som kompensation i samband med dragningen av Botniabanan genom Umeälvens delta.

Reservatet syftar till att långsiktigt säkerställa viktiga strukturer som normalt finns i skogar på landhöjningskust och detta genom aktiv skötsel. Med viktiga strukturer menas gamla och döende träd, död ved, lövskogar, och en variation i skogarnas luckighet och ålder.

Reservatet är lövskogsdominerat.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. För att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena bildades Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven.

Uppdraget är att ansvara långsiktigt för att naturvårdsförvalta kompensationsåtgärderna. Trafikverket utför själva kompensationsåtgärderna.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ängsbacka. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande eller födosökande fåglar.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund.
  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på befintlig skoterled.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007, 2008

Storlek: 90 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Ängsbackas västra del utgör en del av Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter.