Ängsbacka

Många fågelarter trivs i Ängsbackas lövskogar.

Ängsbacka skyddades som kompensation i samband med dragningen av Botniabanan genom Umeälvens delta.

Reservatet syftar till att långsiktigt säkerställa viktiga strukturer som normalt finns i skogar på landhöjningskust och detta genom aktiv skötsel. Med viktiga strukturer menas gamla och döende träd, död ved, lövskogar, och en variation i skogarnas luckighet och ålder.

Tät lövskog.

Reservatet är lövskogsdominerat.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. I samband med det bildades en stiftelse för att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ängsbacka. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda stående och lig-gande träd,
  • störa djurlivet, till exempel genom att medvetet störa häckande eller fö-dosökande fåglar,
  • fånga eller insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • medföra okopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter, vintertid på snötäckt väl tjälad mark på befintlig skoterled,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2007, 2008, 2022

Storlek: 90 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Ängsbackas västra del utgör en del av Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter.

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra Norra Obbolavägen från Umeå mot Obbola. Passera flygplatsen och sväng av mot Degernäs. Följ skyltning.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss