Gransjöberget

Gransjöbergets naturreservat är ett litet men mycket artrikt naturskogsområde ca7 km sydväst om Hällnäs, i de nedre delarna av Gransjöbergets västsluttning ner mot Gransjön.

Den som promenerar genom Gransjöbergets naturreservat märker snabbt att skogen är väldigt varierande med träd av olika arter, storlekar och åldrar. Det är stor skillnad mot de flesta av våra brukade skogar, där skogen oftast består av lika stora tallar eller granar. Den brukade skogen ger oftast ett ”städat” intryck och viktiga strukturer, såsom död ved, saknas för det mesta.

Det är variationen som gör Gransjöberget skyddsvärd. Lövträd, gamla träd och döda träd är strukturer som är viktiga för många av våra hotade skogslevande arter. I Gransjöbergets naturreservat finns bland annat doftticka och rosenticka, två svampar som växer på död ved och som därför är ovanliga i brukade skogar.

Skogen har brunnit

Skogen i Gransjöbergets naturreservat har brunnit vid upprepade tillfällen. Brand är en naturlig störning i våra skogslandskap och många av våra skogslevande arter är beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Spår efter tidigare bränder kan ses som brandljud i många av träden i reservatet.

Mätare är en art som finns i reservatet.

I reservatets sydspets finns en väl tilltagen parkeringsplats och två stigar löper genom området från vägen ner till Gransjön.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gransjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 23,5 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat