Brännliden

Skogen i Brännliden är en av norra Västerbottens allra äldsta och mest opåverkade naturskogar och ligger som en ö omgiven av stora hyggen och ungskogar.

Reservatet har stora arealer urskogsartad barrskog. I området finns också mindre områden med näringsrik granskog och sumpskogar. Skogen är påverkad av brand och den senaste branden inträffade någon gång i början av 1800-talet.

Skogen är ett eldorado för den naturskogsintresserade. Den ger en bild av hur de omgivande skogarna såg ut på 1800-talet.

Brännliden är en livsmiljö för många växt- och djurarter som behöver opåverkade skogar. Det finns många olika vedsvampar som t ex gränsticka, ullticka, doftskinn, rynkskinn och ostticka. Det finns också gott om mossor som kräver naturskogsartade skogar. Sågtrumpetmossa är en sådan art. Detsamma gäller arter som tjäder, sparvuggla, pärluggla och spillkråka.

Ullticka.

Föreskrifter

Välkomna att beslka Brännliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta eller elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 85 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000