Granlidtjärn

Naturreservatet Granlidtjärn ligger cirka 10 kilometer sydost om Risliden. Reservatet ligger cirka 400 meter över havet och skogen i området visar uppenbara tecken på ett relativt kärvt klimat.

Enstaka torrakor av tall påträffas, några har övervallning efter brand. Det finns både granar och tallar med brandljud, där de sistnämnda ofta är helt övervallade efter skadan. Av spåren att tolka ligger branden troligen runt 150 år tillbaka i tiden. Beståndets tallar är mycket grova men ändå inte äldre än 200–250 år.

Även granarna ser mycket gamla ut, på grund stark lavbeväxning och omfattande klimatskador. Enstaka granindivider är dock så pass gamla att de överlevt den senaste branden. Reservatet hyser en del relativt grova lågor av gran.

Garnlav växer i mängder på träden i Granlidtjärn.

Informationsskyltar finns uppsatta vid reservatsgränsen, mot vägen som går strax norr om reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Granlidtjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 18,4 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000