Krycklan

Krycklans naturreservat utgörs av en huvudbäckravin, samt en mindre sidoravin som ansluter ifrån sydväst. Sluttningarna är bitvis mycket branta, med så kallade nipor, väl utbildade i de finkorniga sedimenten.

I botten på dalgången rinner en vackert meandrande bäck som rätar ut sig i reservatets sydöstra del.

Bäck som rinner genom skogen.

Västra ravinen

Den västra ravinen har mycket branta sidor och är bevuxen med en tät yngre till medelålders granskog, cirka 70–100 år gammal. I ravinens botten är granarna äldre, där är även tillgången på lågor av gran och björk relativt god. Frekvensen av lågor avtar snabbt mot nipans övre partier.

Norra nipan

Krönet på den norra nipan är grandominerad. Skogen i själva nipan är cirka 100 år. Längst nere vid bäcken finns större partier med kraftig björkdominans. Här återfinns också en del lågor, varav många är tillskapade av bäver. Det finns även ett flertal gräsbevuxna platåer i anslutning till bäcken, med kraftigt uppslag av björk, vide och gråal, sannolikt rör det sig om gamla slåtterängar som nu växer igen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Krycklan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla, växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 24,5 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet mynnar i Vindelälven, cirka 5 kilometer sydost om Vindeln.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss