Värniksberget

Reservatet utgörs av bergen Brännberget i norr, Rönnkullen och Värniksberget i söder, tre välmarkerande toppar med sluttningar främst mot öster.

Ett par skogsbilvägar går in i området från sydöst och ytterligare ett par vägar tangerar reservatsgränsen i väster.

Urskogsartad granskog

Hit ska du åka om du vill se urskogsartad granskog med gamla grova träd. Delar av området är nästan helt opåverkat av skogsbruk och domineras av 150–200 åriga granar.

Reservatets skog är flera hundra år gammal.

Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i Västerbotten och att bevara dessa fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för att bevara dess ursprungliga växt- och djurliv.

Området har stor betydelse för flera sällsynta och hotade arter som är helt beroende av gamla naturskogar. I skötselplanen uppe till höger kan du läsa om vilka rödlistade arter som finns i naturreservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Värniksberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009, 2017
Storlek: 301 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat