Värniksberget

Reservatet utgörs av bergen Brännberget i norr, Rönnkullen och Värniksberget i söder, tre välmarkerande toppar med sluttningar främst mot öster.

Ett par skogsbilvägar går in i området från sydöst och ytterligare ett par vägar tangerar reservatsgränsen i väster.

Urskogsartad granskog

Hit ska du åka om du vill se urskogsartad granskog med gamla grova träd. Delar av området är nästan helt opåverkat av skogsbruk och domineras av 150–200 åriga granar.

Stora stenar i skog.

Reservatets skog är flera hundra år gammal.

Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i Västerbotten och att bevara dessa fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för att bevara dess ursprungliga växt- och djurliv.

Området har stor betydelse för flera sällsynta och hotade arter som är helt beroende av gamla naturskogar. I skötselplanen kan du läsa om vilka rödlistade arter som finns i naturreservatet.

Beslut och skötselplan Värniksberget Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Värniksberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009, 2017

Storlek: 301 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att ta av väg 90 vid Åsele mot Kvällträsk. Kör förbi Häggsjömon och ta vänster vid Rudolvslund. På andra sidan vägen från Sjökullen börjar naturreservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss