Värniksberget

Reservatet utgörs av bergen Brännberget i norr, Rönnkullen och Värniksberget i söder, tre välmarkerande toppar med sluttningar främst mot öster.

Ett par skogsbilvägar går in i området från sydöst och ytterligare ett par vägar tangerar reservatsgränsen i väster.

Urskogsartad granskog

Hit ska du åka om du vill se urskogsartad granskog med gamla grova träd. Delar av området är nästan helt opåverkat av skogsbruk och domineras av 150–200 åriga granar.

Reservatets skog är flera hundra år gammal.

Områden med naturskog blir allt mer sällsynta i Västerbotten och att bevara dessa fragment av det ursprungliga skogslandskapet är avgörande för att bevara dess ursprungliga växt- och djurliv.

Området har stor betydelse för flera sällsynta och hotade arter som är helt beroende av gamla naturskogar. I skötselplanen uppe till höger kan du läsa om vilka rödlistade arter som finns i naturreservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Värniksberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009, 2017
Storlek: 301 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat