Främmermyran

Främmermyran är en myr av ovanligt slag. I den norra delen finns fyra så kallade källkupoler som bildats där järnhaltigt vatten strömmar fram ur marken. Här trivs udda arter. I juli kan man se myrbräckan blomma.

När det järnhaltiga vattnet kommer i kontakt med luftens syre bildas järnoxid – rost – som inte är lösligt i vatten och som därför fälls ut. Rosten inlagras i torven, och med tiden bildas en upphöjd kupol runt källan. En så kallad källkupol.

Myrbräcka

De järnhaltiga källorna skapar en speciell miljö. En art som trivs där är myrbräckan – inom reservatet finns ca 17 000 exemplar av denna fridlysta skönhet. Den blommar börjar blomma i juli. Även mossfloran är speciell. Käppkrokmossan är en art som gärna lever i järnhaltiga källor och som är vanlig på Främmermyran.

Myrbräcka.

I reservatets nordöstra hörn utgörs gränsen av en skogsbilväg. Där finns det goda möjligheter att parkera.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Främmermyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon på barmark. För området som markerats med vågräta streck på beslutskartan gäller dock totalförbud mot fordonstrafik under hela året.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt göra annan åverkan på mark eller växtlighet.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 2002
Storlek: 25 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000