Lillgodberget

Inte långt från Umeå stad ligger Lillgodbergets naturreservat. Här finns skogens ytterligheter med mörka granskogar i svackorna och öppna ljusa tallskogar på bergets topp.

På Lillgodberget med rundslipade hällmarker växer en 300 årig hällmarkstallskog. Tallarna är grova och kortväxta och med grova grenar.

I reservatet finns även betydande arealer sumpskog med senvuxna hänglavsdraperade träd. Ett mindre område med öppen, fuktig och klen tallskog förekommer också. Längs med bäckarna växer bitvis mycket blöt och fuktig granskog med stora mattor av granvitmossa och ofta med stort inslag av glasbjörk. Lillgodbergets karaktär av grandominerade barrblandskogar med gott om gamla träd, gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av gamla naturskogar.

I reservatet finns garnlav på träden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lillgodberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för befintliga skogsbilvägar samt för att framföra snöskoter vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2010, 2019

Storlek: 48 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat