Rönnberget

I Rönnbergets naturreservat är syftet att bevara ekosystem med urskogsartad skog. Sådana skogar var för bara något århundrade sedan vanliga. Ett nästan landskapstäckande skogsbruk har medfört att de urskogs-artade skogar som numera finns kvar är unika.

Gammelskogselement som lågor och torrträd är vanliga. På en del av områdets lågor växer vedsvampar som påvisar lång skoglig kontinuitet, exempelvis rosenticka och taigaskinn. Reservatet har sannolikt mest betydelse för det lokala friluftslivet och nyttjas till exempel för bär- och svampplockning samt jakt. Området nås antingen norr- eller söderifrån via en väg i östra delen av området som går i nord-sydlig riktning.

Taigaskinn.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rönnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande.
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Framföra motordrivet fordon med följande undantag: på befintlig
  skogsbilväg, vid uttransport av fällt högvilt, samt i ett område som
  framgår av bilaga 2 i reservatsbeslutet där snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is är tillåten.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999, 2018
Storlek: 658 hektar
Kommun: Storuman
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000