Rötjärnberget

Rötjärnberget är helt skogsdominerat men även ett par mindre myrområden, små tjärnar och små områden med vegetationslösa blockhav förekommer.

Områdets skogar utgörs till största del av friska, ur- och naturskogsartade tall- och granskogar. Centralt i reservatet finns även ett mindre talldominerat område där beståndsåldern är något yngre och skogen mer påverkad av skogsbruk.

Vanligt med brandljud

I bergets sydbrant samt på sydsidan av bergets östliga utlöpare står en frisk fullskiktad tallurskog med flerhundraåriga träd av imponerande dimensioner, med tjocka knotiga grenar och grov pansarbark.

Brandhistoriken är påtaglig och det är vanligt med gamla tallar med 1–2 brandljud. Gamla, torrakor finns spridda i området och tillgången på lågor, ofta av mycket grova dimensioner, är allmän till riklig.

Brandljud.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rötjärnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 130 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat