Rålidknösen

Naturreservatet Rålidknösen ligger cirka 10 kilometer nordost om Lycksele. Området ligger på en småkuperad högre bergsplatå, på sydsidan av ett mindre berg. Reservatet omges på alla håll av hyggen, utom i nordost där det anslutande beståndet utgör en förstärkningszon.

Reservatet har historiskt sett brunnit vid ett flertal tillfällen. Den senaste branden ligger sannolikt cirka 160 år tillbaka i tiden, vilket till viss del även kan förklara granens starka utveckling i området. Två brandljud kan noteras i de levande tallarna. Det finns även en del granar med brandljud. Inom reservatet finns tallar av åldrar om minst 300–400 år representerade.

Urskoglika förhållanden

Det finns ganska gott om tallöverståndare som ofta är mycket grova. Beträffande mänskliga aktiviteter finns ett antal äldre tallar med stämpelbleckor. De centrala delarna av reservatet har mer urskogslika förhållanden, bitvis med god tillgång på lågor. Den sydöstligaste änden av reservatet utgörs av ett grandominerat, sumpigt parti. Här finns det rikligt med granlågor och dessutom även en hel del björk och asp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rålidknösen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 9,1 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000