Sodoberg

Sodoberg ligger i en svag västsluttning och består av frisk granskog med inslag av grova tallar och björkar samt någon sälg.

Skogen är relativt gles, bland annat till följd av att en del grova tallar plockats ut runt sekelskiftet och dessförinnan. I reservatet finns större fuktiga partier.

200-åriga granar

Med hänsyn till det stora antalet äldre och mogna granar, torde det vara minst 150–200 år sedan det senast brann i området. En del äldre icke brandmärkta björkar styrker också misstanken om att branden ligger långt tillbaka i tiden. Lågorna i reservatet är jämnt fördelade i olika nedbrytningsstadier. Tätare partier med god tillgång på lågor förekommer.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sodoberg. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 42 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000