Västermark

Nära Botsmark finns ett spännande naturreservat med en fin koja där du kan rasta eller övernatta.

Myrar och kärr mellan skogsholmar skapar en känsla av vildmark i Västermark. En nio kilometer lång vandringsled tar dig ut i reservatet bland myrar, tall- och granskogar. På två platser passerar leden över Kvarnbäcken.

Kvarnbäckskojan

Kvarnbäckskojan ligger längs leden, cirka två kilometer från reservatsparkeringen. Här finns fyra bäddar (sex bäddar till nöds). Kojan ligger längs leden cirka två kilometer från reservatsparkeringen. Här övernattar du utan kostnad.

Dvärgbägarlav.

Viktig miljö för hotade arter

Lavskrika, spillkråka och ovanliga lavar som kortskaftad ärgspik och dvärgbägarlav är exempel på arter som skyddas i reservatet. Det är arter som bara trivs i gamla, orörda skogar och som har det kärvt i det moderna skogslandskapet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Västermark. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter vintertid på befintlig skoterled.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Elda, med undantag på iordningsställda eldstäder.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur, undantag medges för hund som används för den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 2004

Storlek: 282 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000