Umeälvens delta

Umeälvens delta är mest känt för sina fåglar. På våren rastar tusentals fåglar i området under sin årliga flytt.

Deltat byggs upp av väldiga mängder sediment från fjällälvarna Umeälven och Vindelälven. Runt deltat finns övre Norrlands största jordbruksmarker, Degernäs- och Röbäcksslätten, som också har byggts upp av slam som transporterats hit av älvarna.

Upplev häftiga fågelmarker

Landskapets mångformighet och växlingarna mellan vått och torrt är perfekt för fåglar, växter och insekter. Här kan du se mängder av gäss, änder och vadare, framför allt under vårflyttningen. I slutet av april rastar ofta tusentals gäss tillsammans med stora flockar tranor och sångsvanar i reservatet.

Under våren anordnas guidade fågelskådningar i området. På flera platser i naturreservatet finns fågeltorn och andra anläggningar för fågelskådning.

Redan kring midsommartid gästas deltat av flyttfåglar på väg söderut. Storspov och småspov är de allra tidigaste. Under varma sensommardagar kan du spana efter rovfåglar från Bergön och studera vadare på deltats gyttjiga bankar.

Svanar vid Degernäs.

Utforska besöksvänliga platser

Ramp med rep vid Stora Tuvan.

Stora Tuvan

En hängbro som passar både rullstolsburna och barnvagnar gör Stora Tuvan tillgänglig från parkeringen. På ön går en tillgänglighetsanpassad ramp genom frodig lövskog ut till fågeltornet. Rampen är även tillgänglig för synskadade. Ett gömsle finns längst ut på udden. Du får inte gå utanför rampen mellan 1 april och 15 augusti.

Fällda träd på Stora Tuvan

Under hösten 2019 genomförde vi naturvårdande skötsel på Stora Tuvan. Granar höggs ner för att skapa lövskogar där vitryggig hackspett och många andra arter kan trivas.

Mer om arbetet

Södra Degernässlätten och Limpan

Från Limpan, en limpformad utsiktsplats, har du bra överblick över Södra Degernässlätten. Här är det riktigt bra fågelskådning under mars och april då stora mängder fåglar rastar här. Limpan är tillgänglig för rörelsehindrade med ledsagare. Förebygg olyckor - parkera på anvisad p-plats och inte längs vägen.

Bergön

Här är det fin utsikt över Västerfjärden och det rika fågellivet under vår och höst. På andra sidan Västerfjärden ser du korna beta. Från parkeringen leder en stig, anpassad för rörelsehindrade med ledsagare, upp till ett fågeltorn och en tillgänglighetsanpassad plattform. Parkeringen ligger intill Obbolavägen.

Degernäsbäcken

Precis norr om Bergön, efter bron, finns en liten avtagsväg till vänster. Följ stigen från parkeringen ut till observationsplatsen vid Degernäsbäcken. Här kan du njuta av fåglarna och den varma eftermiddagssolen.

Berga

Från plattformen har du utsikt över Västerfjärdens södra del med betande djur och rastande fåglar. Parkeringen ligger precis efter du svängt av Obbolavägen.

Holmen

Holmen kan du nå per båt, till fots eller med rullstol. Den tillgängliga plattformen på berghällen bjuder på fin utsikt över hela Österfjärden. På östra sidan av Holmen finns vindskydd och eldplats.

Ramp till fågeltornet vid Villanäs.

Villanäs: Den slingrande rampen ut till fågeltornet är lättillgänglig och går genom granskog, lummig lövskog, buskmarker och över strandängar. Från tornet har du bra utblick över grunda områden och öar i Österfjärden. Fågelskådningen är bäst efter islossningen i april-juni. Under sommaren fylls buskmarkerna av surrande insektsliv. Villanäs är skyltat från Holmsundsvägen.

Guidad fågelskådning

När vårfåglarna kommer i april ordnar vi fågelskådningsturer i Umeälvens delta och omkringliggande naturreservat. Håll utkik på Länsstyrelsens facebook,länk till annan webbplats i lokaltidningens annonser och i vår kalenderlänk till annan webbplats!

Särskilda regler mellan april och augusti

Mellan 1 april och 15 augusti får du inte gå utanför stigarna i vissa områden. Det gäller områden som är viktiga för rastande och häckande fåglar, i kartanPDF kan du se vilka. Kom ihåg att hålla dig till anvisade leder och plattformar under denna period.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

Området är ett av flera kompensationsområden för dragningen av Bottniabanans järnväg. Ett kompensationsområde är ett område som avsatts för att kompensera en skada på naturmiljöer eller arter. Med kompensation menas att man tillför nya värden, i samma omfattning som förstörts. På detta sätt säkerställer man att befintliga naturvärden inte går förlorade.

Kompensationsområdena förvaltas av Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven. Uppdraget är att ansvara långsiktigt, minst 100 år, för att naturvårdsförvalta kompensationsåtgärderna. Trafikverket utför själva kompensationsåtgärderna.

Stiftelsens uppdrag och arbete

Föreskrifter

Välkommen att besöka Umeälvens delta. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda stående och liggande träd.
 • Under tiden 1 april till 15 augusti vistas inom områden med beträdnadsförbud enligt vad som markerats på kartanPDF, annat än på speciellt uppmarkerade stigar enligt information som där anges.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar, undantag medges för snöskoter under vintertid på älven och på befintliga skoterleder samt för åtkomst av tomtmark på öarna.
 • Att under tiden 1 april till 15 augusti framföra motordrivna vattenfarkoster inom områden som markeras som på kartanPDF. Undantag medges för transport till och från fastigheten Stöcke 10:28.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Elda samt tälta annat än på för ändamålet angivna platser.
 • Ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller andra fordon längre än ett dygn.
 • Ankra upp båter, flottar med flera vattenfarkoster längre än ett dygn, undantag medges för privata båtplatser på och invid tomtmark samt för medlemmar i samfällighetsförening för båtplats vid Lilltuvan.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • Anordna tävlingar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2002, 2008, 2019

Storlek: 1 892 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde

Tillgänglighet

Stora Tuvan, Holmen, Bergön, Limpan och Villanäs är tillgänglighetsanpassade i olika utsträckning.