Stora Orrberget

Gammal skog inklädd i hänglavar möter dig i Orrbergets naturreservat. Högre upp växer karga tallskogar. På Lilla Orrberget i reservatets nordvästra del finns ett större område med lavtäckta hällmarker.

Mellan Lilla Orrberget och Orrbergs-kläpparna rinner den bitvis uträtade Sundbäcken.

Skogarna består till största delen av grovstammig och högrest granskog. Tallar och granar på cirka 200 år förekommer allmänt inom de brantare och mer blockiga delarna av reservatet. I de karga tallskogarna på bergets övre del finns en hel del ännu äldre träd på minst 250 år. Den allra grövsta och mest högproduktiva skogen återfinns utmed Sundbäcken. Här finns det gott om granar som är 30 meter höga och har en basdiameter på 65-70 centimeter.  

Skägglavsarter och blåbärsris

Merparten av reservatets skogar är relativt hänglavsrika. I de nedre delarna av sluttningen dominerar manlavar och olika skägglavsarter, medan garnlaven blir vanligare en bit upp i sluttningen. I de nedre delarna av sluttningen är skogen helt grandominerad.

Fältskiktet domineras här av hög-vuxet blåbärsris med stort inslag av lågörter, hög-örter och ormbunkar, bland annat ekbräken, hultbräken, midsommarblomster och stenbär. Intill bäcken återfinns även mer krävande kärlväxter som örnbräken, tibast, skogsviol, hässlebrodd och spindelblomster.

Ekbräken.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stora Orrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i botrdä eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch. skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd inte tillåtet att:

  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008
Storlek: 96,2 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat