Ström

Ströms naturreservat är en liten tätortsnära naturpärla som ligger knappt 14 kilometer söder om Umeå centrum.

I reservatet finns vild och varierad skogsnatur. Här kan du uppleva riktig gammelskog med ett rikt växt- och djurliv. En vandring i området ger stillhet och ro. 

Barrskog med gamla granar och tallar

Reservatet består av två delar som ligger på vardera sidan om den lilla åkern med namnet Sörgärdan. En stor del av skogsmarken består av grandominerad barrskog. Granar finns i alla åldrar från nygrodda plantor till gamlingar på 200 år. I reservatet finns också många gamla grova tallar. I skogen finns det gott om hänglavar som garnlav, skägglav och olika tagellavar.

Brännberget ligger på västra sidan om Sörgärdan. I övre delarna finns hällmarker med öppen hällmarkstallskog. I den torra miljön trivs renlavar, lingon och kråkris. Gamla tallar och grånade lågor ger Brännberget en ostörd karaktär. Här finns många fina platser för att njuta av sol och fika.

I svackor växer fuktig granskog med blåbär, odon, skvattram, skogsfräken och vitmossa. I somliga av de fuktiga områdena finns det stort inslag av björk och gott om stående och liggande döda lövträd.

I nordvästra delen av reservatet finns ett litet område med sandmark med gammal lingontallskog.

I reservatet har gammelskogens urinvånare en fristad. Här finns lavar, mossor, svampar och fåglar som hör den gamla skogen till, exempelvis skägglavar, olika tickor och fåglar som spillkråka och tofsmes.

Närbild på liten grå/brun/vit fågel.

Tofsmes.

Besökare av olika slag får samsas

I reservatet ska fotgängare och skidåkare samsas med ryttare och hästkörare. Körvägen mellan Ström och Norrböle passerar i norra kanten av reservatet och alla stigar i reservatet är tillgängliga för ridning. Visa hänsyn till varandra! Gå inte på åker med växande gröda och ta hänsyn till djur som behöver betesro.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ström. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 50 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 14 kilometer söder om Umeå, längs väg 523 precis söder om byn Ström.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss