Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blakliden

På Blaklidkullens östsluttning ligger en urgammal granskog. Många av granarna är mellan 200 och 300 år gamla. Många av de äldsta träden är helt draperade i garn- och manlavar.

Blakliden ligger i östra delen av Åsele kommun mellan tre kullar. Reservatet sträcker sig från Blaklidkullens topp i väster ner i dalgången mellan Bergvattenkullen och Bräntkullen i öster.

Utsikt över skog.

Utsikt från Blakliden.

På toppen av Blaklidkullen växer en gles granskog med många låga bukettbjörkar (en björk som skjuter skott från längst ner på stammen och ser ut som en bukett).

Brandljud på trädstam.

Tydliga tecken på brandljud.

Spår efter brand

I tallskogarna finns det mycket spår efter bränder. De syns som svarta stubbar och gamla tallar med brandljud. Men det har inte brunnit på länge och de spår som syns i området är minst 150 till 200 år gamla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Blakliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Uppföra byggnad eller annan anläggning. Utföra till- eller påbyggnad samt ändra nyttjandet av byggnad eller annan anläggning för att tillgodose annat ändamål än det vartill den var tidigare varit använd.
  • Anlägga väg, mark-, vatten- eller luftledningar, undantag medges för underhåll av den enskilda väg som leder genom reservatet.
  • Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar mark- eller bottentopografi, yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, spränga, borra, schakta, dika, dämma, utfylla, tippa och dumpa.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, upparbeta vindfällen, ta frö eller vidta någon skogsbruks- eller skogsvårds åtgärd, undantag medges för röjning och underhåll av Lögdeälvsleden och befintliga kraftledningsgator.
  • Plantera in för trakten främmande djur- eller växtart.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på den bilväg som leder genom reservatet, undantag medges även för uttransport av fäld älg och för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, välj tjälad mark eller is.
  • Släppa ut eller sprida gifter eller vådliga ämnen, bekämpningsmedel, kalk eller växtnäringsmedel.                        

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006, 2007

Storlek: 131,9 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kör väg 92 västerut från Fredrika. Ta av söderut mot Norrgravsjö, Fjälltuna och Gammelåker. Efter cirka 5 kilometer ta vänster mot Blakliden (om man kommer till Fjälltuna har man kört för långt) och vägen passerar naturreservatet efter cirka 6 kilometer.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss