Slåttertjärn

Ett vildmarksområde med tjärnar, myrar, skogar och bergbranter. Här finns höga naturvärden.

Gamla granar på upp emot 200 år bär långa skägg av hänglavar. Det är gott om spår av äldre tiders bränder. Både på stående tallar, men även som brända stubbar. Sumpskogen utmed bäckarna består av gammal granskog med 250 åriga träd. I den blockrika sydbranten på berget nordost om Slåttertjärnen finns ett område med äldre knotig tallskog. Många med spår av gamla tiders är lika gammal. Många lavar och vedsvampar som idag är ovanliga i våra skogar trivs på de gamla träden.

Myrarna

På myrarna står småväxta tallar. Som trots sin storlek kan vara riktigt gamla. På större delen av myren är det riktigt blött. Det märks på att vass, tuvsäv, snip, ängsull och vattenklöver trivs här. På de torrare mossetuvorna dominerar hjortron och ljung. Utmed den större bäcken och längs Slåttertjärnens strand växer starr som förr slogs som bete åt korna. Härifrån har tjärnen fått sitt namn. Här finns också två gamla slåtterlador som naturen har börjat bryta ner.  

Växter och träd på myr.

Slåttertjärns myrar är växtrika med både mindre träd och olika växter.

Vattnet

I reservatet finns Slåttertjärn, den södra änden av Långtjärn, en myrtjärn samt den större bäcken som förbinder Långtjärn och Slåttertjärn. I och längs bäcken finns både vass och vackert blommande näckrosor. Längs kanterna trivs höga örter som den vaniljdoftande fjällskäran, det höga älggräset och slåtterblomman. När slåtterblomman blommade förr var det dags att slå markerna kring tjärnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Slåttertjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 171 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra från Lycksele norrut längs väg E12 i cirka 20 kilometer. Kör över kraftverksdammen. Följ vägen till höger cirka 4 kilometer. Ta sedan av till höger. Vägen följer reservatsgränsen och slutar på en vändplan efter cirka 1 kilometer.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss