Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fäbodträsket

Tallskogen runt Fäbodträsket är vildvuxen med gott om 250-åriga träd. Gamla knotiga tallar och hänglavar ger skogen en trolsk och vild karaktär. Myrar slingrar sig genom landskapet och på några av dem finns små myrtjärnar.

Merparten av skogen har bara påverkats av försiktig plockhuggning. Mellan Hitersttjärnen och Fäbodträsket finns en låg ås med vacker tallnaturskog med upp emot 300 år gamla tallar, torrakor och omkullfallna träd (lågor).

Myrarna i reservatet är näringsfattiga. På ett par platser finns förfallna slåtterlador i myrkanten. De vittnar om att myrarna en gång i tiden har haft stor betydelse som slåttermarker.

En förfallen slåtterlada i skogen.

En förfallen slåtterlada.

I reservatet har man stor chans att träffa på gammelskogsfåglar som spillkråka, lavskrika, tjäder, pärluggla och tofsmes.

Bränder har format tallskogen

Torra skogsmarker med tallskog har alltid varit utsatta för skogseldars härjningar. Under årtusendena har naturen anpassat sig till bränderna. En rad växter och djur är till och med beroende av att skogen brinner för sin överlevnad. Vissa arter lever tex på kolade stammar och i brandskadad ved.

Det finns gott om spår efter tidigare bränder i reservatet. Det är lätt att hitta kolade stubbar och på de äldre träden finns det ibland övervallade spår av brandskador, så kallade brandljud. Det är länge sen den senaste skogsbranden härjade i området. I framtiden ska kontrollerade naturvårdsbränningar genomföras i reservatet. Då kommer brandberoende arter som insekter och lavar att få nytt livsutrymme.

En grusväg passerar genom den norra delen av reservatet. Om du vill besöka reservatets södra delar så går det att ta sig dit via en skogsbilväg som går söder om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fäbodträsket. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig väg och för att framföra snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 299 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 12 kilometer nordväst om Ekträsk, nära byarna Trehörningen, Stenbäcken och Petisträsk.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss