Spärrmyrberget

Guckusko.

Spärrmyrbergets naturreservat är ett intressant besöksmål för den floraintresserade.

Här finns en rik flora, bland annat växer flera arter av orkidéer i området. Anledningen till att de trivs så bra är det stora inslaget av basiska mineral i berggrunden och moränen. Tillsammans med rörligt grundvatten skapar det förutsättningar för en kalkkrävande flora.

Guckusko är en av de mer spektakulära orkidéerna. Den pollineras av små bin som lockas av blommans doft och utseende. När de sätter sig på orkidén halkar de ner och blir fångade i den gula läppen. Den enda utvägen är genom en trång öppning, där pollen fastar på insekten.

Norna.

Områdets skogar består främst av barrblandskogar med ett rikt inslag av lövträd så som asp och sälg. I de södra delarna finns även kalktallskog och örtrika skogskärr. Invid den lilla bäcken som rinner genom naturreservatet finns rik växtlighet med bland annat liljekonvalj, skavfräken, bergrör, blåtåtel och fjällskära. Det finns gott om brända stubbar som vittnar om tidigare skogsbrand.

Grova aspar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Spärrmyrbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 22 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat