Vojmsjölandet

Vy över skog och myr.

Vojmsjölandets naturreservat är ett vidsträckt, väglöst vildmarksområde som ligger på förfjällsplatån mellan Vojmsjöns och Malgomajs dalgångar.

Området gränsar i nordväst till de allra ostligaste delarna av Marsfjällets naturreservat och sträcker sig 16 kilometer åt sydost ner mot Heligfjäll.

Urgamla skogar och orörda våtmarker

Vojmsjölandet var tidigare ett domänreservat och har därför fått vara i fred från modernt skogsbruk. I delar är det svårt att hitta några stubbar över huvud taget. Granarna är gamla och vridna. Det finns stora mängder död ved till nytta för ovanliga svampar och lavar. I de nordöstra delarna finns också brandpräglade tallskogar med tallar som är uppemot 500 år gamla.

Stora delar av Vojmsjölandet består av ett skog-myrkomplex, alltså ett vidsträckt landskap med stora myrar och skogsholmar. Kontrasten mellan småskalig mosaik och stora, öppna vidder ger en omväxling i landskapet. Det orörda, mångformiga myrlandskapet ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv med bland annat ljungpipare, brushane, sädgås och sångsvan.

Myr med vita blommor.

Blomsterprakt vid fjällägenheten på Vallmyran.

Människorna på Vojmsjölandet

Vid en kallkälla högt upp i sluttningen ovanför Vojmsjön ligger en gammal fjällägenhet som kallas ”Poles”. Utanför reservatsgränsen finns ytterligare ett par lägenheter. De etablerades under andra halvan av 1800-talet och beboddes fram till 1940-talet. Trots att det var så länge sedan lägenheterna övergavs syns fortfarande tydliga spår i form av husgrunder, rösen och en vacker blomsterprakt på de gamla åkrarna och ängarna.

Familjerna som bodde på fjällägenheterna levde främst på småviltsjakt och till viss del kreatursskötsel. Våtmarkerna slogs och på hösten kördes fodret hem från skogen. Höskörden på Vojmsjölandet ska ha varit så dålig att slåtterfolket fick sticka ner pinnar i myren för att se var de skulle fortsätta dagen efter. Männen kunde få arbete inom skogsbruket och låg då borta i perioder.

Vojmsjölandet har varit en del av Heligfjälls lappskatteland och nyttjats av renskötare från Vilhelmina norra sameby under flyttperioderna. Namnet Heligfjäll kommer av berget strax sydväst om Vojmsjölandet där det finns en samisk offerplats. Nordsluttningen ner mot Vikenviken är än idag ett viktigt område för rennäringen.

Friluftsliv och tillgänglighet

I Vojmsjölandet och det angränsande Marsfjällets naturreservat finns möjlighet att vandra genom väglöst land i dagar. Större delen av Vojmsjölandet är ett riktigt vildmarksområde utan några särskilda anläggningar för friluftslivet.

Merparten av reservatet ligger åtminstone några kilometer från närmsta väg, förutom delområdet Måsjöberget i nordost där det finns flera skogsbilvägar. På Måsjöberget finns ett demonstrationsområde inom Vilhelmina Model Forest. En stig leder besökaren genom brandpräglad skog och det finns en iordningsställd grillplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vojmsjölandet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen, med undantag för
    snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018

Storlek: 5 845 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger 4 mil NNV Vilhelmina och 4 mil SV Storuman. Merparten av området ligger åtminstone några kilometer från närmsta väg, förutom delområdet Måsjöberget i nordost där det finns flera skogsbilvägar.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss