Skalberget, Åsele

Reservatet består av en delvis brant sydsluttning som domineras av tall i de nedre delarna och gran i de övre. Den västra sidan är mycket brant och till stor del tekniskt impediment-stup.

Björk, asp och sälg finns insprängt här och var i beståndet men förekommer främst i de nedre delarna. Flera av lövträden är mycket grova och man har observerat liten aspgelelav som är klassad som starkt hotad enligt rödlistan. Dessutom har man i området påträffat Doftticka, rosenticka och lappticka som samtliga är missgynnade.

På en del av sälgarna växer det rikligt med lunglav. Brandspår i form av brandljud och kolade högstubbar vittnar om brand för cirka 150 år tillbaka, kanske i samband med bränning av de omslutande slåttermyrarna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skalberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta plakat, affisch, tavla eller göra inskrift.
  • Tälta mer än två dygn på samma ställe.
  • Elda annat än på anvisad plats och med medhavd ved.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997
Storlek: 100,4 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000