Skalberget, Åsele

Grön lav växandes på trädstam.

Reservatet består av en delvis brant sydsluttning som domineras av tall i de nedre delarna och gran i de övre. Den västra sidan är mycket brant och till stor del tekniskt impediment-stup.

Björk, asp och sälg finns insprängt här och var i beståndet men förekommer främst i de nedre delarna. Flera av lövträden är mycket grova och man har observerat liten aspgelelav som är klassad som starkt hotad enligt rödlistan. Dessutom har man i området påträffat Doftticka, rosenticka och lappticka som samtliga är missgynnade.

På en del av sälgarna växer det rikligt med lunglav. Brandspår i form av brandljud och kolade högstubbar vittnar om brand för cirka 150 år tillbaka, kanske i samband med bränning av de omslutande slåttermyrarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skalberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta plakat, affisch, tavla eller göra inskrift.
  • Tälta mer än två dygn på samma ställe.
  • Elda annat än på anvisad plats och med medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 100,4 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 25 kilometer öster om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss