Näversjöberget

I Näversjöbergets naturreservat drog en tromb fram 2003 och fällde alla träd som kom i dess väg. Idag finns en 100–300 meter bred gata med liggande träd som går tvärs över området. Bland den skog som fortfarande står kvar noteras granskog med urskogskvalitéer - vissa granar är över 300 år gamla.

Ett stort antal ovanliga och hotade arter har påträffats i området. Dit hör den oansenliga vedtrappsmossan, flera små knappnålslavar och skorplavar samt vedsvampar som osticka och blackticka. På enstaka sälgar växer den fridlysta dofttickan.

Blackticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Näversjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon förutom på den skogsbilväg som passerar genom reservatet, därutöver medges undantag för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2004
Storlek: 85 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat