Sladan

Sladans naturreservat bjuder på riktigt bra fågelskådning. Men här finns också en rik och varierad natur med hav, öar, skär, stränder, skogar, myrar och tjärnar. Reservatet omfattar Laduskäret, Sönnerstgrundet, Österstgrundet och Lillgrundudden och vattnet däromkring.

Sönnerstgrundet som ligger i den södra spetsen av reservatet bjuder på mycket bra fågelskådning - särskilt under senhösten. Här kan man följa stora flockar av olika småfåglar som drar förbi på sin väg söderut. Finkar, siskor och mesar. Om man har tur kan få uppleva ett mäktigt skådespel med tiotusentals sidensvansar som passerar.

Det är mycket bra även för hackspettar och rovfåglar, främst vråkar och kungsörn. Dessutom är det ett bra läge för att observera sjöfågel.

Flygande rovfågel.

Fjällvråk.

Havet med öar och skär

Det bräckta vattnet kring Sönnerstgrundet har vid ytan en salthalt på cirka 3,5 o/oo att jämföra med världshavens 35 o/oo. Djurlivet är sparsamt i bräckt vatten, här påträffas bland annat vitmärla, ishavsgråsugga och östersjömussla. De vanligaste fiskarterna är sik, strömming och hornsimpa, dessutom förekommer exempelvis harr, öring, abborre, gädda, mört och gärs.

Öarna och skären i reservatet består av sten och block med lite växtlighet. De flesta öarna är utpräglade fågelöar. De grunda havsvikarna Sladan och Sönnerstgrundfjärden är produktiva och varma miljöer som är bra lek- och yngelområden för fisk. Dessutom är de viktiga matplatser för måsfåglar, änder och vadare.

Landhöjningen

Grön växt med orangea bär.

Havtorn.

Här finns stränder med partier av gultåtel, krypven, salttåg, madrör och rödsvingel som avlöser varandra från strandens nedre del och uppåt. Högre upp står havtorn och pors. Ovanför den egentliga stranden kommer en bård med gråal. När alarna börjar dö efter ungefär 40 år blir björkar, rönnar och granar allt vanligare. Ju längre upp från vattnet man kommer, desto mer gran. På marken som är mer än 200 år gammal, vilket här innebär att den är ungefär 1,6 meter över havet, växer granskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sladan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på de vägar som finns i reservatet, undantag medges även för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjalad mark och på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller fågelkoloni än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla kavar, mossor och svampar, med undantag för matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur, undantag medges för den jakt och fiske som får bedrivas i naturreservatet i enlighet med gällande jakt- och fiskelagstiftning.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Göra upp eld direkt på berghällar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 628 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer sydost om Sävar.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss