Ullisjaure

Två sydberg, Ullisklumpen och Storhällflygget, ingår i området, båda stupar brant ner i sjön.

Skogen i reservatet består av förhållandevis virkesrik, urskogsartad granskog med inslag av björk samt även en mindre del asp och sälg. Utmed de båda bergen, Ullisklumpen och Storhällflygget, är den urskogsartade skogen något gles för att längre norrut åter bli virkesrik.

Tillgången på gammelskogsstrukturer som torrträd och lågor är god. Inom den södra delen av området (Björklidhobben) finns en nu cirka 150 år gammal björkbränna.  

Viktigt för rennäringen

Området är viktigt för rennäringen genom att det innehåller hänglavskogar. Det idag tydligaste spåret efter samernas renskötsel är stubbar efter hänglavsbärande träd vilka fällts för att göra lavarna åtkomliga för renarna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ullisjaure. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag medges för körning med snöskoter på väl snötäckt mark utmed skoterleden mellan Hällnäs och Gardfjället inom Brattikens naturreservat. Snöskoterleden finns angiven på karnan som fogats till detta beslut.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Elda och tälta.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999
Storlek: 855 hektar
Kommun: Storuman
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000