Altarliden

Berget på andra sidan älven vid Rusksele kallas Altarliden. De övre delarna av bergets norra topp är täckt av fin granurskog.

Om du följer stigen från Alvik kommer du till bergets södra topp. Där finns grov gammal tallskog. I de översta delarna av skogen finns det gott om stående döda träd, höga stubbar och döda fallna träd. I sluttningar är skogen yngre och mer produktiv. Här växer också mer asp och sälg.

Det finns gott om fallna, döda träd vid Altarliden.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Altarliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Kättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Famföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Anbringa tavla, affisch, plakat, skylt, inskrift eller annan jämförlig anordning.
  • Tälta
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående djur.
  • Göra upp eld.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Gräva upp eller plocka levande eller döda växter.
  • Plocka eller insamla mossor, lavar eller insekter.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: 1993, 1995

Storlek: 250 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000