Vargen

Vargens naturreservat ligger i södra delen av Lycksele kommun, med närmaste tätort Fredrika, cirka 1,5 mil söder om reservatet. Vargen ligger höglänt (cirka 480 - 550 meter över havet) på en sydostlig utlöpare av höjdmassivet Stöttingfjället och reservatet utgörs av en skogs- och myrmosaik med den stora och mångformiga Vritjakkmyran som sammanlänkande element.

I de centrala delarna av reservatet står en starkt urskogsartad, över 250-årig granskog. Skogen är naturligt gles och påfallande grovstammig och med ett mycket stort inslag av stående och liggande döda träd av alla dimensioner och i alla olika nedbrytningsstadier.

Liten sotlav.

Granarna är rikt draperade med hänglavar och rikedomen av knotiga, toppbrutna granar ger området en stark karaktär av orördhet. I motsats är skogarna i det sydvästra hörnet av reservatet starkt påverkade av hårda avverkningar på 1930-talet, men har troligtvis inte brukats sedan dess. Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom reservatet, exempelvis ostticka, harticka, liten sotlav och rödbrun blekspik.  

Orörda myrar

Myrkomplexet kring Österträsket och Vritjakktjärnen har högsta värde (klass 1) i våtmarksinventeringen. Karakteristiskt för myrarna i området är den extremt fattiga vegetationen, en stor andel kraftigt sluttande kärr och att de är helt orörda av ingrepp.

Vargens naturreservat med en mosaik av ur- och naturskogsartad granskog med gott om torrträd, gamla träd och lågor i alla nedbrytningsstadier och mångformiga orörda myrar är gynnsamt och viktigt för en långsiktig överlevnad av växter och djur som är beroende av dessa typer av ekosystem.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vargen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 390 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat