Vargen

Myrmark med tallar och sjö i bakgrunden.

Vargens naturreservat ligger i södra delen av Lycksele kommun, med närmaste tätort Fredrika, cirka 1,5 mil söder om reservatet. Vargen ligger höglänt (cirka 480 - 550 meter över havet) på en sydostlig utlöpare av höjdmassivet Stöttingfjället och reservatet utgörs av en skogs- och myrmosaik med den stora och mångformiga Vritjakkmyran som sammanlänkande element.

I de centrala delarna av reservatet står en starkt urskogsartad, över 250-årig granskog. Skogen är naturligt gles och påfallande grovstammig och med ett mycket stort inslag av stående och liggande döda träd av alla dimensioner och i alla olika nedbrytningsstadier.

Närbild på trädstam med lav.

Liten sotlav.

Granarna är rikt draperade med hänglavar och rikedomen av knotiga, toppbrutna granar ger området en stark karaktär av orördhet. I motsats är skogarna i det sydvästra hörnet av reservatet starkt påverkade av hårda avverkningar på 1930-talet, men har troligtvis inte brukats sedan dess. Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom reservatet, exempelvis ostticka, harticka, liten sotlav och rödbrun blekspik.  

Orörda myrar

Myrkomplexet kring Österträsket och Vritjakktjärnen har högsta värde (klass 1) i våtmarksinventeringen. Karakteristiskt för myrarna i området är den extremt fattiga vegetationen, en stor andel kraftigt sluttande kärr och att de är helt orörda av ingrepp.

Vargens naturreservat med en mosaik av ur- och naturskogsartad granskog med gott om torrträd, gamla träd och lågor i alla nedbrytningsstadier och mångformiga orörda myrar är gynnsamt och viktigt för en långsiktig överlevnad av växter och djur som är beroende av dessa typer av ekosystem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vargen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 390 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att ta norrut från Fredrika mot Lögda och sedan höger mot baksjöliden. Efter cirka 4 kilometer sväng norrut mot Vargträsk. Ta skogsbilväg tre eller fyra till vänster för att komma till reservatet, båda leder fram.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss