Åmarken

Tallskog i vinterlandskap.

Skogsmarken i reservatet har genomgående hög markfuktighet och ytligt liggande grundvatten. På många ställen finns små svackor med stående vatten eller mjuka vitmossemattor.

Svag dikningspåverkan märks lokalt på några ställen. Dikena som finns är dock gamla och grunda. Södra delen av området består av en medelstor, glest tallklädd blandmyr, Ramsarmyran, som avvattnas åt norr och nordost genom området. Bäcken som dränerar Ramsarmyran rinner genom området, först norrut från myren, sedan österut ut ur reservatet.  

Gammelgran med riklig hänglav

Den vanligaste skogstypen i reservatet är en starkt olikåldrig gransumpskog med stort inslag av glasbjörk som har utvecklats fritt under i stort sett hela 1900-talet. Genomsnittsåldern är måttlig, ungefär 100–120 år, men det finns även allmänt med kvarlämnade rester av de gamla bestånden i form av spridda gammelgranar som idag är mellan 150–200 år gamla.

Slutenheten varierar, men skogen är på många ställen mycket tät och det pågår en omfattande självgallring. Det finns därför allmänt till rikligt med död ved i skogarna, både stående och liggande björk och gran. I de välslutna, skiktade granbestånden är hänglavstillgången oftast god med gott om mindre bålar av garnlav och skägglavar. Några enstaka av de äldsta tallarna i reservatet uppvisar brandspår i form av ett, delvis igenvallat brandljud.

Åmarkens karaktär av naturskogsartade, lövrika sumpskogar med lång skoglig kontinuitet gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Åmarken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 85,2 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer nordväst om Ånäset, i nordvästra delen av Robertsfors.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss