Håpliden

Håplidens naturreservat ligger cirka 21 kilometer ostnordost om Lycksele och utgörs av berget Håplidens nord- och östsluttning.

Reservatets skogar utgörs till största delen av gammal, fullskiktad och urskogsliknande tallskog på friska till torra marker. I sydöstra delen av reservatet blir granen vanligare och här finns även några mindre områden där skogen är yngre och mer påverkad av skogsbruk

Spår av bränder

Uppe på den toppen av berget är skogen tydligt klimatpåverkad, gles, lågvuxen och knotig. Här trivs tjädern. Och många träd bär spår av tjäderns bete. I branterna är skogen betydligt grövre och mer högvuxen. I hela reservatet kan man tydligt se spår av tidigare bränder så som träd med stora brandljud, många har spår efter två bränder.

Aspar fällda av bäver

I norr gränsar naturreservatet delvis mot Skivsjöbäcken där det finns rikligt med spår efter bäver, bland annat i form av en damm och här är flera av de grova asparna kapade av bävrarna. I de södra delarna av reservatet ökar spåren av mänskligt skogsbruk i form av gamla, ofta grova avverkningsstubbar. Även kring vändplanen i den nordvästra delen av reservatet finns ett mindre område med äldre (cirka 180 årig) gallrad skog.

I Håpliden finns tydliga spår efter bäver, bland annat med fällda aspar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Håpliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2010
Storlek: 98 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat