Mjösjöberget

Från Mjösjöberget har du fin utsikt över omgivande landskap. I nordsluttningen står en vacker naturskog med gamla träd draperade i hänglav.

Skogen i Mjösjöbergets naturreservat har nästan helt skonats från sentida avverkningar. Här finns många olika strukturer som hör naturskogen till. Högst upp i backen står gamla tallar med spår av forna tiders skogsbränder, och i hela området finns det gott om död ved och gamla lövträd.

Utsikt från Mjösjöberget.

I naturskogen finns många arter som inte kan överleva i brukade skogar. Kanske kan du känna doften av anis en fuktig höstdag. Det är den fridlysta dofttickan, en ovanlig svamp som växer på gamla sälgar i naturskogsområden. Andra hotade arter som går att hitta i reservatet är garnlav, lunglav och kandelabersvamp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mjösjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark, eller att omlagra och bortföra sten, grus, sand, torv samt jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, samt göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 24,1 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat