Jättungsmyran

Jättungsmyran ligger cirka 15 kilometer ostsydost om byn Kalvträsk i Skellefteå kommun. Om du uppskattar oändliga myrkomplex och att upptäcka spår från förr är det här naturreservatet något för dig.

Jättungsmyrans naturreservat består av ett vidsträckt myrkomplex som består av fyra olika myrar. Myrarna är mycket näringsfattiga och det finns gott om tuvull. Myrdominansen avbryts här och där av skogsholmar klädda med tall, åsryggar och mosaikartade partier med sumpskog och fastmarksholmar.

Spår från förr

I reservatet finns många kulturspår, både av jakt och av boskapsskötsel. Troligen har myren och dess omgivningar nyttjats för fäbodbruk och slåtter redan under medeltidens slut. Slåtterspår i form av gamla vitnade hässjestörar och hoprasade och till stor del nedsjunkna timmerlador finns spritt här och var på myrarna.

En gammal hästväg mellan byn Åsen och det gamla torparstället Risåliden löper uppe på åsryggen genom reservatet. Där åsryggen löper ut i Åsträsket finns rester av ett gammalt fångstgropsystem med ett tiotal registrerade fångstgropar, varav drygt hälften ligger innanför reservatets avgränsning.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Jättungsmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för den skogsväg som leder genom reservatet, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan, bortföra eller på annat sätt förändra kulturhistorisk lämning såsom slåtterlada eller hässjerester.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2001, 2007
Storlek: 839 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000