Kvarnbäcken

Flodpärlmusslor i Kvarnbäcken.

Flodpärlmusslan är en av de mest långlivade arterna i vår svenska fauna. I naturreservatet Kvarnbäcken finns ett av länets rikaste bestånd med upp till 140 000 musslor.

I Kvarnbäckens rena vatten finns stora ansamlingar av flodpärlmusslor som är en starkt hotad och fascinerande art. Musslorna kan bli över 250 år gamla och har en stor roll i vattenekosystemet. Därför är musslan och de vattendrag den lever i viktiga att skydda och bevara. 

Musslan har höga krav på sin livsmiljö för att reproducera sig och vill ha strömmande vatten av bra kvalitet, stabila bottnar av lämpligt material, god vattenomsättning i substratet och god tillgång till öring. Öringen fungerar som värdfisk för musslans larver som en del i den komplicerade fortplantningen.

Musslornas larver måste, för att överleva, sitta fästa på öringars gälar under det första året. Endast en mussellarv på etthundra miljoner (!) utvecklas till en mussla.

Flodpärlmusslan – miljöarkiv, indikatorart och nyckelart

 • Flodpärlmusslas höga ålder gör att den kan användas som ett miljöarkiv. Utifrån studier av skalets tillväxt och sammansättning kan man rekonstruera historiska förändringar i vattenmiljön som försurning, övergödning, miljögifter, klimatförändringar.
 • Eftersom flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö är den en indikatorart för vatten med hög ekologisk status. Det betyder att vattendrag med livskraftiga populationer av flodpärlmussla också är bra miljöer för många andra arter.
 • Flodpärlmusslan är också en nyckelart då den har direkt betydelse för andra vattenlevande organismer. Liksom andra musslor renar flodpärlmusslan vattnet och skalet är substrat (underlag) för andra organismer.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kvarnbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra, fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar. Undantag gäller för körning på is och för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • insamla mossor, lavar eller vedsvampar,
 • insamla ryggradslösa djur,
 • utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna utgör inte hinder för:

 • insamling av enstaka exemplar av arter för artbestämning och dokumentation. Observera dock att insamling av flodpärlmussla och vissa andra arter är reglerad i artskyddsförordningen (2007:845)

Serviceinformation

 • Stig Stig

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 94 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000