Kälberget, Åsele

Kälbergats naturreservat sträcker sig i nordsydlig riktning längs de högst belägna delarna av Kälberget.

Skogarna i reservatet är uteslutande av natur och urskogskaraktär, till största delen talldominerade med undantag för i den norra delen där gran dominerar. Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom området, exempelvis gammelgransskål, knottrig blåslav, skrovellav, dvärgbägarlav och lunglav.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kälberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 81 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat