Björnberget, Vilhelmina

Björnberget är ett kuperat och nästan orört område med urskogsartad granskog. Höga växter trivs på den mineralrika berggrunden.

I reservatets lägre delar finns alunskiffer, som ger en rik växtlighet. I delar av områdets sluttningar och i Järjadalen växer därför en grov, hög och urskogsartad granskog med mycket höga örter. Här frodas bland annat det krävande gräset storgröe. Det finns också gott om död ved som gillas av många insekter och svampar. På platåerna är skogen låg och gles med mycket björk.

Stenröse vid fäbostigen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998
Storlek:
1 322 hektar
Kommun:
Vilhelmina
Skyddsform:
Naturreservat, Natura 2000