Skovelsjöberget

Skovelsjöberget ligger cirka 3 mil nordväst om Åsele på 340–450 meter över havet, vid den långsträckta sjön Skovelsjön.

Reservatet utgörs av skogen på båda sidor av Skovelsjön med berget Skovelsjöberget som högsta punkt, samt ett nord- och sydvästsluttande landskapsnitt med flacka skogspartier och flera myrområden och tjärnar.

Blockig tallskog och hänglavsrik granskog

Skovelsjöberget är ett stort område med naturskog av barrträd på båda sidor om Skovelsjön. Naturvärdena är knutna till gammal tall och till de svagt påverkade gran- naturskogarna öster om Skovelsjöberget och på Tallskatemyran.

I reservatet hittar du en gammal skog med tydliga spår av brand.

Skogarna i reservatet består av blockig tallskog med spår av gamla bränder, hänglavsrika granskogar och flerskiktade barrblandskogar. Områdets bevarandevärde stärks särskilt av närheten till flera andra naturskogsområden.

Flera fynd av hotade och rödlistade arter har hittats i området som exempelvis, doftticka, dvärgbägarlav, lunglav, vitskaftad svartspik, gammelgranskål och harticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skovelsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Gåra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 424 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat