Djuptjärnkullen

Mellan byarna Svedjan och Ytter-Rissjö ligger en vacker tjärn i dalgången mellan två bergkullar. Det är naturreservatet Djuptjärnkullen.

Från hällarna på berget Höverkullens sydsluttning breder landskapet ut sig med milsvid utsikt åt söder och väster. Rakt under berget ligger den svarta och hemlighetsfulla Djuptjärnen, trolskt inramad av spretiga gammelgranar och knotiga furor. Om hösten lyses barrskogsdunklet upp av gula och röda fläckar från de många aspar och sälgar som står utspridda bland de gamla barrträden.

Vy över skog, berg och vatten.

Utsikt över Djuptjärnkullen.

Den brandpräglade skogen

Skogen i Djuptjärnkullens naturreservat har härjats av skogsbränder vid flera tillfällen. Den senaste branden inträffade troligen någon gång kring 1800-talets mitt. Här och var i skogen kan man se spåren av dessa bränder. Spår i form av svartnad ved på gamla murkna stubbar och kolade rötter som sticker upp från kullfallna träd som i övrigt helt vuxit över av mossa och ris.

I början av förra seklet berördes skogarna i Djuptjärnkullen av skogsavverkningar. Man gick in i området och högg ut de största timmerträden. De mindre träden, de knotiga, sneda eller rötskadade lämnade man kvar. Sedan dess har reservatets skogar fått utvecklas utan nämnvärd mänsklig inblandning och idag har skogen återfått de flesta värden som kännetecknar en naturskog: gamla träd, död ved, gott om hänglavar.

Många sällsynta arter

Inom Djuptjärnkullens naturreservat har det påträffats ovanligt många sällsynta arter som är beroende av naturskog för sin överlevnad. På de gamla asparna kan man hitta den sällsynta lilla aspgelélaven. En exklusiv art för norra Sverige och Finland som påträffas i naturskogar med gott om asp. En annan sällsynt art som hittats i området är dyster svävfluga, eller Villa occulta som den heter på latin. Den ser ut som ett litet svart stelth-flygplan och är bara påträffad på några få platser i norra halvan av Sverige.

Aspgelélav på en trädstam.

Aspgelélav.

Skydd och skötsel

Syftet med inrättandet av Djuptjärnkullens naturreservat är att skydda områdets skogar mot skogsavverkningar. Skogen i reservatet ska i huvudsak få fortsätta att utvecklas fritt mot ett urskogsartat tillstånd. För att gynna sällsynta arter beroende av skogsbrand kan kontrollerade naturvårdsbränningar eller andra åtgärder som efterliknar en skogsbrand genomföras i delar av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Djuptjärnkullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 67 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 30 kilometer ostsydost om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss