Kovallberget

Tallnaturskogen på Kovallberget är mycket gammal – en del träd är upp till 500 år gamla.

Under århundradenas gång har det ofta brunnit här, vilket avslöjas av brandspår i såväl levande tallar som stubbar. Nu är det emellertid minst 150 år sedan det brann senast, varför kontrollerade bränder är en viktig skötselåtgärd.

Den sällsynta reliktbocken

Grova, solexponerade tallstammar är attraktiva kläckningsplatser för vissa insektsarter, bland annat den sällsynta reliktbocken. På kolad ved finns typiska lavar som kolflarnlav och vedskivlav. I områdets fuktigare partier växer gamla sälgar, på vars stammar man ofta ser lunglav och olika njurlavar. Ibland känner man också den anisdoft som avslöjar att den fridlysta dofttickan finns på en sälg i närheten.

Reliktblockstallar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kovallberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för den skogsväg som leder genom reservatet. Undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008
Storlek: 14,5 hektar
Kommun: Storuman
Skyddsform: Naturreservat