Tvärmyrkullen

Tvärmyrkullen ligger 25 kilometer sydväst om Åsele precis norr om Björksele by. Reservatet är ett stort kuperat skogslandskap med flera mindre bergtoppar.

Större delen av reservatet täcks gammal grandominerad naturskog med en rik förekomst av hänglavar. På höjderna finns gott om hällar och små stup som tillsammans med de ofta senvuxna, hänglavsklädda träden ger karaktär åt skogen. 

Längs de bäckar som löper genom området är miljön frodigare med örtrika bäckdrag och välväxt granskog. I de brantare delarna av sluttningarna och i bäckarna är det gott om både låga- och höga örter och flera orkidéer. Även vitsippa har påträffats. Det är en av landets nordligaste i den östra delen av västerbotten.

Opåverkad urskog

De mest opåverkade delarna av reservatet finns framförallt i de västra delarna. I Storbergets branta sydsluttning är skogen urskogsartad och saknar bitvis helt spår av mänsklig påverkan.

Terrängen är brant och svårforcerad med en hel del fallna träd. Det finns mycket örter och gott om död ved i alla nedbrytningsstadier och grovlekar. Asp förekommer i hela reservatet.

Föreskrifter

Välkommen at besöka Tvärmyrkullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Undantag gäller på snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark.
  • Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada och störa djurlivet.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Skada, plocka eller insamla växter, vedlevande svampar och alger, med undantag för bär, matsvamp och blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2013
Storlek: 149 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat