Tvärmyrkullen

Höstfärgade lövträd.

Tvärmyrkullen ligger 25 kilometer sydväst om Åsele precis norr om Björksele by. Reservatet är ett stort kuperat skogslandskap med flera mindre bergtoppar.

Större delen av reservatet täcks gammal grandominerad naturskog med en rik förekomst av hänglavar. På höjderna finns gott om hällar och små stup som tillsammans med de ofta senvuxna, hänglavsklädda träden ger karaktär åt skogen. 

Längs de bäckar som löper genom området är miljön frodigare med örtrika bäckdrag och välväxt granskog. I de brantare delarna av sluttningarna och i bäckarna är det gott om både låga- och höga örter och flera orkidéer. Även vitsippa har påträffats. Det är en av landets nordligaste i den östra delen av västerbotten.

Opåverkad urskog

De mest opåverkade delarna av reservatet finns framförallt i de nordvästra delarna. På Storbergets och Näverbergets branta sluttningar är skogen urskogsartad och saknar bitvis helt spår av mänsklig påverkan.

Terrängen är brant och svårforcerad med en hel del fallna träd. Det finns mycket örter och gott om död ved i alla nedbrytningsstadier och grovlekar. Asp förekommer i i stora delar av reservatet.

Skydd för kräsen bagge

Tvärmyrkullens naturreservat utökades 2020 med Näverberget samt några små mossar och kärr. Syftet var att ge skydd åt den då nyligt påträffade och starkt hotade skalbaggen större barkplattbagge.

Baggen har sällsynt höga krav på sin boendemiljö. Larverna lever innanför barken på fallna träd. För att trivas kräver de grova vindfällda granar med tjock bark som ska ligga i en fuktig, gammal skog. Dessutom ska granarna tidigare ha varit boplats åt en annan bagge, den bruna granbastborren.

Sammantaget gör kraven att större barkplattbagge är mycket sällsynt. Det finns bara tre kända platser i länet där den hittats. Nu får den en fristad i Tvärmyrkullens naturreservat och vi hoppas det kan bidra till att säkra artens överlevnad.

Besök Tvärmyrkullen

Det finns angränsande skogsbilvägar som tar dig in i reservatet. För den naturintresserade finns en mängd sällsynta och rödlistade arter knutna till äldre grannaturskog att titta på, bland annat rosenticka, doftskinn, ullticka, granticka, rynkskinn, garnlav och tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen at besöka Tvärmyrkullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för körning på de vägar som finns i reservatet och för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
  • Insamla ryggradslösa djur.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svampar och alger med undantag för bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2013, 2020

Storlek: 188 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer sydväst om Åsele.

Området är lättillgängligt med skogsbilväg som ansluter till reservatet. Du kan med bil ta dig till området via väg 90. Sväng västerut vid byn Västra Gafsele, kör ca 10 km mot byn Björksele. När du kommer till Björksele, håll höger och kör ca 3,5 km till en mindre skogsbilvägen som leder norrut, mot Näverberget. Efter 1,5 km så har du Tvärmyrkullen till höger om skogsbilvägen.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss