Stensvattsberget

Stensvattsbergets naturreservat ligger öster om sjön Stensvattnet. Ett bergsmassiv med två åsryggar med myrar emellan.

Reservatets skogar består till stor del av naturskogsliknande barrskogar. Området ligger nästan helt ovanför högsta kustlinjen, cirka 265 meter över havet. När havsnivån var som högst efter istiden låg reservatet då stranden av en ö.  

Naturvärden knutna till träd

De högsta naturvärdena finns i den övre delen av sluttningen med stup och berg i dagen. Många arter trivs på de gamla och grova tallar som i flera fall har brandspår, men även på gamla grova aspar och sälgar som finns spridda i större delen av reservatet. Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom området, exempelvis dvärgbägarlav, lunglav, järpe, lavskrika och nattviol.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stensvattsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantga för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 63 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat