Långtjärnskogen

Härliga gamla tallar, perfekta att ta en fika emellan.

Långtjärnskogen ligger strax väster om byn Långträsk i norra delen av Vindelns kommun. Långtjärnen och en myr delar reservatet i två delar som har olika karaktär. Väster om Långtjärnen är området flackt och fuktigt med granskog. Marken täcks på vissa ställen helt av skogslummer.

Öster om Långtjärnskogen

På östra sidan av Långtjärnen ligger Långtjärnberget som domineras av tallskog med spår av bränder. I Långtjärnbergets sydvästsluttning ned mot Långtjärnen växer torr, ganska öppen 180-årig tallskog. Det finns spår av brand i form av kolade stubbar och enstaka brandljud i äldre levande tallar som är upp emot 220 år gamla.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Långtjärnskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på den väg som leder genom reservatet, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Göra åverkan på, bortföra eller på annat sätt flrändra kulturhistorisk lämning såsom slåtterlada eller hässjerester.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 118 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat